Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Synthesising Report 2007-2013

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Rapporten inngår i følgeevalueringen av regjeringens klima- og skoginitiativ (KoS), og er en siste, oppsummerende evaluering i en rammeavtale med LTS International. Formålet med evalueringen har vært å vurdere resultatene av KoS-støtten opp mot dets overordnede klima- og utviklingsmål, samt tverrgående temaer som likestilling og anti-korrupsjon. Evalueringen inkluderer en kort gjennomgang av KoS-initiativets institusjonelle og økonomiske rammeverk, samt et knippe strategiske spørsmål. Evalueringen omfatter feltarbeid i fire land: Indonesia, Tanzania, Brasil og Guyana. I tillegg har man sett på resultater oppnådd gjennom det multilaterale. Evalueringen dekker initiativets periode fra 2007-2013 og sammenfatter resultater basert på egeninnsamlede data og andre publiserte rapporter.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:01:52.784791
MODIFIED 2015-10-16 08:19:40.547175+00:00
CREATED 2014-10-24 00:01:52.784791
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)