Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rebound-, prebound og lock-in ved energieffektivisering i boliger. Kunnskapsstatus og virkemiddelanalyse

Rapporten tilhører rapportseriene THEMA rapport .

Energieffektivisering i bygg kan gi betydelige bidrag til reduserte utslipp av klimagasser. For å øke energieffektiviteten er det viktig å stimulere til at samfunnsøkonomisk kostnadseffektive tiltak gjennomføres og at vi har et realistisk bilde av hvilken energisparing som oppnås i praksis. Studier viser at ulike tiltak i mange tilfeller ikke leverer den besparelsen som tiltaket teknisk sett forventes å skulle bidra med. I akademisk litteratur omtales dette ofte som en rebound-effekt som forklares med at brukerne endrer adferd etter tiltaket. Rebound-effekter kan imidlertid også skyldes at man har overestimert energibruken før tiltak (prebound). Figuren under illustrerer sammenhengen mellom teknisk anslått potensial for energisparing og realisert sparing når man tar hensyn til prebound- og rebound-effekter. Avvik kan også skyldes at man har feilberegnet det tekniske sparepotensialet knyttet til et tiltak, men dette er ikke omtalt i litteraturen. Mens rebound-effekter er knyttet til individuelle adferdsendringer etter tiltak, opptrer prebound gjerne som resultat av at man legger gjennomsnittsverdier til grunn for beregning av potensialer. Både når det gjelder rebound og prebound kan det være store variasjoner mellom ulike forbrukere og grupper av forbrukere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-28 22:00:33.148227
MODIFIED 2016-10-28 22:00:33.222446
CREATED 2016-10-28 22:00:33.148227
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)