Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regjeringens tilbakeføringsgaranti : en forstudie av iverksetting

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Kriminalomsorgsmeldingen legger fram en rekke forslag til tiltak som skal støtte opp om målet om at innsatte skal ha en rimelig sjanse til å leve et liv uten kriminalitet etter løslatelsen. Tilbakeføringsgarantien står sentralt i dette arbeidet. Iverksetting forutsetter et bredt tverretatlig samarbeid og samarbeid med andre aktører. Tilbakeføringsgarantien ser ut til å være godt forankret på sentralt og regionalt nivå i kriminalomsorgen, men den er dårligere kjent og har en svakere forankring i enhetene i kriminalomsorgen. Tilbakeføringsgarantien er et samstyringsprosjekt som krever innsats fra flere departementer og etater. Det synes å ligge en utfordring i å forankre ansvaret for tilbakeføringen hos noen samarbeidspartnere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 340.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:47.942358
MODIFIED 2013-02-14 18:08:18.090542
CREATED 2011-05-10 10:08:47.942358
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)