Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det er tatt opp i alt 43 saker, 34 antegnelser og 9 saker til orientering. Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapene for 1998 for Statens helsetilsyn, Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret), Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og høgskolene i Stavanger, Østfold, Buskerud og Akershus. Det er ikke tatt opp saker under Barne- og familiedepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet. Stortinget har vedtatt omgjøring av flere virksomheter til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Omleggingen innebærer at virksomhetene ved særskilt fullmakt gis selvstendig ansvar og frihet med hensyn til økonomiforvaltning. Gjennomført revisjon og øvrige undersøkelser Riksrevisjonen har foretatt, tyder på at det er stor usikkerhet og variasjon i praktiseringen av fullmaktene. Dette gjelder årsregnskapenes innhold og oppsett, hvilke prinsipper som skal gjelde for regnskapsførselen, hvilke krav som stilles til økonomisk rapportering, og hvilke retningslinjer som skal gjelde for styringsdialogen med overordnet departement. Utarbeidelse av instrukser og retningslinjer som klargjør forutsetningene for regnskapsførsel og økonomisk rapportering, anses nødvendig for praktisering av fullmaktene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 381.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:07.949984
MODIFIED 2017-03-28 22:00:26.671600+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:07.949984
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)