Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det er tatt opp i alt 48 saker, 34 antegnelser og 14 saker til orientering. Riksrevisjonen kan ikke godkjenne regnskapene for 2000 for Rikshospitalet, Aetat Arbeidsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Statens landbruksforvaltning, Statens kornforretning og de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino. Det er ikke tatt opp saker under Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeridepartementet. Det er avdekket betydelige svakheter ved økonomiforvaltningen i flere virksomheter. I denne sammenheng vil Riksrevisjonen understreke behovet for å etablere gode rutiner for avstemming og avslutning av regnskapene sett i forhold til kravene i økonomireglementet, samt at oppfølging og kontroll fra departementenes side må bli bedre. Regnskapssentralene under Finansdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet gav i 2000 brukerne anbefalinger vedrørende regnskapsføring av leverandørgjeld ved årsslutt som ikke var i samsvar med kravene i økonomireglementet. Dette medførte at et stort antall statlige virksomheter ikke hadde regnskapsført korrekt leverandørgjeld pr. 31. desember 2000. Flere kontroller som er gjennomført på anskaffelsesområdet, viser manglende etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, både det nasjonale regelverket og EØS-reglene. Det er blant annet avdekket en rekke kjøp av varer og tjenester uten konkurranse. I mange tilfeller er det heller ikke ført anbudsprotokoll eller innhentet skatteattest fra leverandør, slik regelverket krever.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 270.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:12:33.700369
MODIFIED 2013-02-14 18:11:39.138759
CREATED 2012-08-08 09:12:33.700369
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)