Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper.

Del II omhandler kontrollen av utvalgte emner innen utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, slik denne er formulert i St. meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. I kontrollen for 2009 har Riksrevisjonen i utvalgte selskaper fulgt lederlønnsutviklingen og arbeidet med samfunnsansvar. Resultatet av kontrollen er forelagt Nærings- og handelsdepartementet til uttalelse.

Del III presenterer resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Del IV omhandler saker som har framkommet gjennom Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og årlig rapportering fra selskapene. Del IV omhandler også tidligere rapporterte saker som Riksrevisjonen vil følge opp videre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 434.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:57.274825
MODIFIED 2016-11-24 00:00:40.861014+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:57.274825
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)