Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper. Del II omhandler kontrollen av utvalgte emner innen utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, slik denne er formulert i St. meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. Del III presenterer resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Del IV omhandler saker som har framkommet gjennom Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og årlig rapportering fra selskapene. Del V omhandler oppfølging av tidligere rapporterte saker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 585.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:35.798096
MODIFIED 2014-08-14 11:43:43.748707+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:35.798096
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)