Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens kontroll i 2001 har omfattet 30 heleide aksjeselskaper, 33 deleide aksjeselskaper, 6 statsforetak, 5 regionale helseforetak, 8 virksomheter organisert ved særskilt lov og 26 studentsamskipnader. For 2001 orienterer Riksrevisjonen om enkelte forhold vedrørende statsrådens forvaltning under følgende departementer: Helsedepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. I forbindelse med salg av statens aksjer orienteres det bl. a. om: styreleders rolle, oppnådd pris, bruk av muntlige avtaler samt informasjon til Stortinget. For øvrig orienteres det bl. a. om: manglende retningslinjer i henhold til Økonomireglementet for staten § 22, høyt egenkapitalnivå, utforming og endring av vedtekter, manglende innkalling til generalforsamling, ukorrekt og manglende føring av aksjebeholdning i kapitalregnskapet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 132.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:13.613689
MODIFIED 2015-10-13 14:03:23.666784+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:13.613689
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)