Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1997

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet for Riksrevisjonens kontroll er å ha tatt standpunkt til om statsråden har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser i selskaper, banker, mv. i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. I aksjeselskaper, statsforetak, særlovsselskaper med begrenset ansvar og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) utøver statsråden myndighet i de øverste organer i virksomhetene, dvs i generalforsamling, foretaksmøte e l. I øvrige særlovsvirksomheter utøves myndighet etter retningslinjer som framgår av den enkelte lov, f eks gjennom forskrifter, instrukser og krav som måtte settes ved tildeling av bevilgninger. Gjennom kontrollen vurderes det om statsråden (departementet) forvalter og bestyrer de statlige interessene virksomhetene representerer på den av Stortinget bestemte måte, og at statsråden bruker sin innflytelse i virksomhetene til å følge opp Stortingets forutsetninger slik disse framgår av Stortingets behandling av proposisjoner, meldinger med mer. Som et ledd i kontrollen vurderes det også om de statlige interessene virksomheten representerer, blir forvaltet økonomisk forsvarlig og i samsvar med gjeldende lover mv. Det blir også kontrollert at statsrådens utøvelse av myndighet skjer på den måten som er fastsatt i gjeldende lover.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 105.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-02 12:01:48.404550
MODIFIED 2013-02-14 18:09:50.045849
CREATED 2011-07-02 12:01:48.404550
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)