Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Målet for Riksrevisjonens kontroll er å ha tatt standpunkt til om statsråden har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser i selskaper, banker, mv. i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. I aksjeselskaper, statsforetak, særlovsselskaper med begrenset ansvar og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) utøver statsråden myndighet i de øverste organer i virksomhetene, dvs. i generalforsamling, foretaksmøte e. l. I øvrige særlovsvirksomheter utøves myndighet etter retningslinjer som framgår av den enkelte lov, f. eks. gjennom forskrifter, instrukser og krav ved tildeling av bevilgninger. Gjennom kontrollen vurderes det om statsråden (departementet) forvalter og bestyrer de statlige interessene virksomhetene representerer på den av Stortinget bestemte måte, og at statsråden bruker sin innflytelse i virksomhetene til å følge opp Stortingets forutsetninger slik disse framgår av Stortingets behandling av proposisjoner, meldinger m. m. Som et ledd i kontrollen vurderes det også om de statlige interessene virksomhetene representerer, blir forvaltet økonomisk forsvarlig og i samsvar med gjeldende lover m. v.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 123.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:08.403291
MODIFIED 2016-09-21 06:00:16.472679+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:08.403291
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)