Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

For 2000 har Riksrevisjonen merknader til statsrådens forvaltning av Selskapet for industrivekst SF (SIVA). Merknaden går ut på at Riksrevisjonen er nektet innsyn i et dokument som omhandler spørsmål knyttet til Kommunal- og regionaldepartementets forvaltning av statens interesser i SIVA. Riksrevisjonen kan ikke gjennomføre de kontrolloppgaver som er pålagt av Stortinget, dersom forvaltningen skal bestemme hvilke dokumenter Riksrevisjonen kan få innsyn i. Riksrevisjonen orienterer også om enkelte forhold vedrørende statsrådens forvaltning under følgende departementer: Justis- og politidepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kulturdepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Utenriksdepartementet. Forhold som er tatt opp er blant annet: manglende retningslinjer i henhold til Økonomireglement for staten § 22, avholdelse og gjennomføring av generalforsamling, utforming og endring av vedtekter, høyt egenkapitalnivå i enkelte virksomheter, samt fordeling av kostnader mellom selskap og aksjonær sett i forhold til allmennaksjelovens bestemmelser om utdeling fra selskapet. For alle heleide virksomheter gis det en generell faktaomtale med opplysninger som antas å kunne ha interesse, så som stiftelsestidspunkt, formål, konsernforhold, godtgjørelse til revisor, antall ansatte og utvalgte regnskapstall/nøkkeltall. I vedlegg 3. 5 og 3. 6 vises sentrale nøkkeltall for heleide virksomheter som omfattes av Riksrevisjonens kontroll i 2000. I vedlegg 3. 7 er det gitt en oversikt over deleide selskaper hvor staten eier så mange aksjer at de representerer 50 % eller mer av stemmene, eller hvor staten av andre grunner er vurdert å ha dominerende innflytelse, og hvor Riksrevisjonen derfor har etablert kontroll. Statsråden oversender årlig for hver enkelt virksomhet en beretning til Riksrevisjonen. I brev av 20. mars 2001 har Riksrevisjonen meddelt departementene at det er ønskelig for kontrollen at statsrådens beretning bl. a. inneholder opplysninger om hvordan styrings- og kontrollmyndigheten utøves, opplysninger og vurderinger om oppnådd resultat, eventuelle avkastningskrav og utbyttepolitikk, informasjon om spesielle forhold som er tatt opp i skriftveksel mellom departementet og selskapet, og vurdering av den enkelte virksomhets oppfyllelse av mål/krav m. m. som måtte være gitt i stortingsdokumenter. Trenden er at mottatte beretninger for regnskapsåret 2000 gir fyldigere informasjon enn tidligere, men i enkelte tilfeller gir beretningen fortsatt mindre informasjon enn ønskelig sett fra Riksrevisjonens side. Riksrevisjonens kontroll omfatter 26 heleide aksjeselskaper, 31 deleide aksjeselskaper, 6 statsforetak, 8 virksomheter organisert ved særskilt lov og 26 studentsamskipnader.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 126.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:05.315388
MODIFIED 2013-02-14 18:12:02.429294
CREATED 2011-05-10 10:09:05.315388
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)