Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Personer med langvarig sykefravær har økt sannsynlighet for å bli permanent utstøtt fra arbeidslivet. For samfunnet vil sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet bety betydelige kostnader. For den sykmeldte vil et langvarig sykefravær påvirke bl. a. livskvalitet og deltakelse i samfunnslivet. Et sentralt mål i velferdspolitikken er å motvirke utstøting, forhindre langtidsfravær og sørge for tilbakeføring til arbeidslivet. Oppfølgingen av sykmeldte er en sentral oppgave for NAV. De viktigste virkemidlene NAV har for å kunne hjelpe sykmeldte raskere tilbake i arbeid, er å stimulere arbeidsgivere til å tilrettelegge for sykmeldte, stille krav til at sykmeldte skal være i aktivitet, avholde dialogmøte og oppfølgingssamtale med sykmeldte og iverksette arbeidsrettede tiltak. NAV er avhengig av god samhandling med arbeidsgiver og lege for å nå målene som er satt på området.

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om NAV har etablert en systematisk og formålseffektiv oppfølging av sykmeldte, og om NAVs og Arbeidsdepartementets styring sikrer dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 466.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:33.576711
MODIFIED 2018-01-23 15:00:21.055620+00:00
CREATED 2014-08-14 11:42:33.576711
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)