Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Ved behandlingen av St. prp. nr. 45 (2000–2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002–2005, jf. Innst. S. nr. 342 (2000–2001), sluttet Stortinget seg til en betydelig omlegging av Forsvaret. Et av målene med omleggingen var å redusere driftsutgiftene og frigjøre ressurser til annen prioritert virksomhet. Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om identifisering og avhending av overflødig eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret er gjennomført i overensstemmelse med Stortingets vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen omfatter en vurdering av de systemene som er etablert for å identifisere og utrangere overflødig eiendomsmasse, og en vurdering av hvordan avhendingen er gjennomført.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 353.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:58.031084
MODIFIED 2013-02-14 18:08:34.873341
CREATED 2011-05-10 10:08:58.031084
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)