Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Det er et overordnet mål at reindriften skal være økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig. Dette innebærer blant annet at beiteuttak, driftsmønster og driftsmetoder må tilpasses naturgrunnlaget og de nasjonale målsettingene om bevaring av naturmiljøet. Riksrevisjonens undersøkelse er en vurdering av om beiteressurssituasjonen i Finnmark har vært i samsvar med målet om en økologisk bærekraftig reindrift. Virkemidlene i reindriftavtalen og reindriftsloven har stått sentralt i undersøkelsen. I tillegg er arealforvaltningen, forvaltning av lov om motorferdsel i utmark og rovviltforvaltningen vurdert ut fra hensynet til en økologisk bærekraftig reindrift. Undersøkelsen omfatter også en vurdering av om Landbruksdepartementet har fulgt opp kravet om å fastsette resultatmål og evaluere underliggende virksomheter. Det er også vurdert om oppnådde resultater og effekter av virkemiddelbruken er rapportert. Undersøkelsen er avgrenset til reindriften i Finnmark i perioden 1992–2003, med særlig vekt på Vest-Finnmark og Karasjok i Øst-Finnmark reinbeiteområde.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:02.627622
MODIFIED 2013-06-28 12:00:19.891942+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:02.627622
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)