Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

I 2004 la Riksrevisjonen fram Dokument nr. 3:12 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark, jf. Innst. S. nr. 111 (2004-2005). Riksrevisjonen fulgte opp saken i 2008, 2009 og 2010. I Dokument 3:1 (2010-2011), jf. Innst. 187 S (2010–2011), la Kontroll- og konstitusjonskomiteen til grunn at det skulle gjennomføres en ny forvaltningsrevisjon på reindriftsområdet, og viste til at det faktiske reintallet oversteg grensen for et økologisk bærekraftig antall selv om dette var blitt påpekt over lengre tid. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Landbruks- og matdepartementets styring og virkemiddelbruk sikrer at målet om en bærekraftig reindrift i Finnmark nås.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-12 00:02:00.874179
MODIFIED 2017-04-12 00:02:01.291251
CREATED 2017-04-12 00:02:00.874179
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)