Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Museene har en sentral oppgave i forvaltningen av vår kulturhistoriske og naturhistoriske arv. Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for viktige statlige museer. I 2003 ble Nasjonalgalleriet innlemmet i stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Nasjonalmuseet). Overordnede mål og prinsipper for bevaring og sikring av museumssamlinger framgår av St. meld. nr. 22 (1999–2000) Kjelder til Kunnskap og oppleving, som er framlagt av Kultur- og kirkedepartementet. I 2002 gjennomførte Riksrevisjonen en undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer, Dokument nr. 3:9 (2002–2003) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer. Undersøkelsen viste at samlingene ved de fem museene i mange tilfeller ble oppbevart under forhold som ga utilstrekkelig beskyttelse mot nedbrytende faktorer, og at de tiltakene som var truffet for å sikre samlingene mot risikoen for tyveri og plutselige ødeleggelser, til dels var utilstrekkelige. Undersøkelsen viste også at det fra overordnet myndighet i liten grad ble gitt føringer for bevaring og sikring av samlingene. Undersøkelsen viste betydelige svakheter både i form av manglende styringssignaler fra Utdannings- og forskningsdepartementet, og i form av manglende føringer fra universitetsledelsen til universitetsmuseene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:43.351448
MODIFIED 2013-02-14 18:08:09.492773
CREATED 2011-05-10 10:08:43.351448
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)