Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Bistandskommisjonen pekte i NOU 1995:5 Norsk sør-politikk for en verden i endring på at den offentlige rapporteringen om norskfinansierte bistandstiltak i «svært stor grad» har vært preget av bevilgninger og beskrivelser av formålene med bevilgningene. Det var i langt mindre grad blitt rapportert om hvilke resultater som var oppnådd og hvilke effekter de ulike tiltakene hadde hatt. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere effektiviteten i norsk-støttede bistandstiltak i Mosambik og tiltakenes fattigdomsorientering. Dette er gjort gjennom å undersøke hvilke resultater som faktisk er oppnådd i bistandstiltakene i forhold til planlagte resultater og tiltakenes mål, samt i hvilken grad målet om å bidra til økonomisk vekst som spesielt tilgodeser den fattige delen av befolkningen, er operasjonalisert i norsk-finansierte bistandstiltak. Det er også undersøkt i hvilken grad NORAD vurderer risikoer som er knyttet til bistandstiltakene, blant annet risikoen for at bistanden i praksis ikke blir rettet mot fattigdomsreduksjon.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:00.387642
MODIFIED 2017-04-04 22:00:21.454101+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:00.387642
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)