Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Straffesakskjeden inkluderer politi, påtalemyndighet, domstolene og kriminalomsorgen og består av etterforskning, påtalevedtak, behandling i domstolen og iverksettelse av straffullbyrdelse. Justiskomiteen uttalte i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr. 1 (2002–2003), jf. B. Innst. S. nr. 4 (2002–2003) at det er avgjørende med rask og riktig reaksjon overfor lovbryterne, og at dette krever en velfungerende straffesakskjede hvor tiden fra anmeldelse til dom og fullbyrdelse av straff er kortest mulig. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i hvilken grad de sentrale aktørene i straffesaksbehandlingen ivaretar Stortingets intensjoner om effektiv saksbehandlingstid. Undersøkelsen kartlegger måloppnåelsen i politiet, påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 934.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:09:04.691578
MODIFIED 2017-09-17 02:02:14.375612+00:00
CREATED 2012-08-08 09:09:04.691578
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)