Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Forsvarets regnskap for 2003 ble ikke godkjent av Riksrevisjonen,1 og for 2004 kunne ikke Riksrevisjonen bekrefte at regnskapet for Forsvarets militære organisasjon (heretter FMO) ikke inneholdt vesentlige feil eller mangler. 2 I forbindelse med behandlingen av Dokument nr. 1 (2004–2005) fattet Stortinget 5. april 2005 følgende vedtak: ”Stortinget ber Riksrevisjonen foreta en særskilt undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og utarbeide en vurdering av sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis. " Formålet med denne revisjonen har vært å under søke Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og utarbeide en vurdering av sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis, både i prosessen fram mot beslutninger og i iverksettingen og oppfølgingen av beslutninger. Dette er belyst ved å undersøke sporbarheten i den løpende styringsdialogen mellom Forsvarsdepartementet og FMO, sporbarhet ved fastsettelse og oppfølging av nedbemanningsmål i FMO og sporbarhet i to større beslutningsprosesser: omorganisering av FLO/IKT og innføring av horisontal samhandel over kapittel 1740 Forsvarets logistikkorgani - sasjon. Undersøkelsen berører også i noen grad styringsmessige forhold knyttet til forvaltningspraksis mer generelt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 739.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:50.712866
MODIFIED 2018-03-14 06:00:15.308966+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:50.712866
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)