Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Pleie- og omsorgstjenester er et kommunalt ansvar, og retten til slike tjenester er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Stortinget vedtok i 1997 en fireårig handlingsplan som skulle styrke den kommunale pleie- og omsorgstjenesten og spesielt tilbudet til befolkningen over 67 år. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å analysere i hvilken grad mål i handlingsplanen for eldreomsorgen har blitt oppfylt, og å presentere og drøfte forhold som kan belyse eventuell manglende måloppnåelse og kommunale variasjoner i eldreomsorgen. Det har videre vært en målsetting å analysere hvordan tilskuddsordningene og forvaltningen av disse har fungert i forhold til målene i handlingsplanen. Planperioden var i utgangspunktet fra 1998 til 2001, men har blitt utvidet flere ganger. Alle tilsagn om bygging skal være gitt i løpet av 2003, og prosjekter som får tilsagn skal i utgangspunktet være ferdig bygd innen utgangen av 2005.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 788.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:02.172030
MODIFIED 2017-09-26 19:01:34.780181+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:02.172030
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)