Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok 1. desember 2006 å gjennomføre en anbudskonkurranse om ambulansetjenester for hele helseregionen med Helse Midt-Norge RHF som oppdragsgiver. Bakgrunnen for vedtaket var at avtalene om ambulansetjenester med 46 eksterne leverandører ville utløpe 31. desember 2007. Konkurranse med forhandling om kjøp av ambulansetjenester ble kunngjort på Doffin 2. april 2007. Helse Midt-Norge RHF mottok til sammen tilbud fra 41 tilbydere. I juli 2007 valgte Helse Midt-Norge RHF 12 tilbydere for de til sammen 23 ambulanseområdene. Helse Midt-Norge RHF mottok 17 klager på beslutningen. 10 av tilbyderne klaget også vedtaket inn for KOFA, som medio november 2007 fastslo at anskaffelsesregelverket var brutt i åtte av sakene. Helse Midt-Norge RHF opprettholdt allikevel sin tildelingsbeslutning. Innen desember 2007 var nye kontrakter med en samlet kontraktsverdi på ca 1,6 mrd. for perioden 2008-2012 inngått med de 12 leverandørene. Før kontraktssignering i desember 2007, ble Helse Midt-Norge RHF klar over at to av de valgte tilbyderne ville få problemer med å stå ved den økonomiske delen av tilbudene de hadde levert. I juli 2008 ble det vedtatt å tildele disse to leverandørene en samlet kompensasjon på 84 mill. kroner for hele kontraktsperioden. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om anskaffelsen av ambulansetjenester i helseregion Midt-Norge ble gjennomført på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:33.297874
MODIFIED 2016-11-28 10:00:32.920942+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:33.297874
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)