Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Innovasjon Norge ble opprettet i 2004 som et særlovsselskap administrativt underlagt Nærings-og handelsdepartementet •Formålet til Innovasjon Norge er etter lovens §1: ”åfremme bedrifts-og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering” •I 2007 ble det gitt tilsagn om 4,7 mrd. kroner i tilskudd, lån og garantier •Innovasjon Norge har en kompleks organisasjon og forvalter et bredt spekter av ordninger som skal møte mange ulike behov Problemstillinger: 1. I hvilken grad fyller Innovasjon Norge sin rolle som kompetent, helhetlig, tilgjengelig og effektiv for brukerne? 2. I hvilken grad bidrar Innovasjon Norges finansielle virkemidler til innovasjon? 3. I hvilken grad kompenserer Innovasjon Norge for markedssvikt? 4. Er innsatsen til Innovasjon Norge rettet mot prioriterte målgrupper og fokusområder? 5. I hvilken grad er de bevilgende departementene sine styringssignaler til Innovasjon Norge tilstrekkelig koordinert? 6. I hvilken grad ivaretar Nærings-og handelsdepartementet sitt styringsansvar for Innovasjon Norge på en tilfredsstillende måte?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:31.239247
MODIFIED 2017-09-17 02:01:45.013619+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:31.239247
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)