Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og fylkeslegene behandler og avgjør klager fra pasienter og pårørende på behandling i helsevesenet eller mot helsepersonells atferd. Etaten kan også opprette saker med utgangspunkt i annen informasjon om klanderverdige forhold. Retten til å klage på feil og mangler i helsevesenet er ikke lovfestet, men følger indirekte av det tilsynsansvaret som Helsetilsynet har etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om klagesaksbehandlingen i Helsetilsynet og ved fylkeslegekontorene har vært effektiv og om den har ivaretatt rettssikkerheten til de involverte. I denne sammenheng har man sett på saksbehandlingstid for ulike typer saker, saksbehandlingsrutiner, eventuelle flaskehalser i saksbehandlingen internt og i forhold til eksterne instanser som sakkyndige, profesjonsråd, politi og rettsvesen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 135.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:08.606398
MODIFIED 2013-02-14 18:12:06.960496
CREATED 2011-05-10 10:09:08.606398
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)