Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Oppgaven som klageinstans for kommunale enkeltvedtak utgjør en viktig del av Fylkesmannens rolle som rettssikkerhetsinstans. Fylkesmannen er blant annet klageinstans for klager etter plan- og bygningsloven og for klager etter lov om sosiale tjenester. Klagen blir først behandlet av kommunen, og dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, blir klagen sendt Fylkesmannen. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere Fylkesmannens klagesaksbehandling og informasjonsvirksomhet etter plan- og bygningsloven og lov om sosiale tjenester i forhold til Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonen har undersøkt fylkesmannsembetenes saksbehandlingstid og vurdert i hvilken grad målene for saksbehandlingstiden oppnås. Departementenes styring og oppfølging av fylkesmannsembetene på de nevnte saksområdene er også undersøkt. For klagesaker etter plan- og bygningsloven er undersøkelsen begrenset til byggesaksklager. For klagesaker etter lov om sosiale tjenester er undersøkelsen begrenset til klager på økonomisk sosialhjelp (lovens kapittel 5) og klager på sosiale tjenester (kapittel 4). Undersøkelsen er avgrenset til forhold som kan ha betydning for saksbehandlingstiden og gjelder for fylkesmannsembetenes virksomhet i 1999.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 101.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:07.822670
MODIFIED 2013-02-14 18:12:05.858366
CREATED 2011-05-10 10:09:07.822670
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)