Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Kripos er opprettet som et særorgan med hjemmel i politiloven § 16 2. ledd, og primæroppgaven er å bistå de enkelte politidistriktene i oppgaver som de selv ikke har kompetanse eller kapasitet til å løse. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i hvilken grad Kripos fungerer som bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten. Undersøkelsen har også omfattet en gjennomgang av arbeidsrutiner i Kripos og styringsdialogen med Politidirektoratet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:36:34.829405
MODIFIED 2017-02-26 18:00:58.162980+00:00
CREATED 2012-01-29 20:36:34.829405
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)