Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Norge undertegnet i 1999 Gøteborgprotokollen om reduksjon av gasser, herunder nitrogenoksider (NOx), som fører til forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon. De største kildene til utslipp i Norge er skip, petroleumsvirksomhet offshore, vegtrafi kk og fastlandsindustri. Norge har vært ett av de landene som har stått i første rekke i arbeidet med å utvikle forpliktende internasjonale avtaler om reduksjon av langtransportert luftforurensning. Målet med undersøkelsen har vært å undersøke myndighetenes arbeid med å redusere NOx-utslipp for å kunne oppfylle forpliktelsen i Gøteborgprotokollen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:43.070013
MODIFIED 2017-09-17 02:02:04.955339+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:43.070013
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)