Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Stortinget vektlegger flere hensyn ved norsk landbruk, slik som å produsere helsemessig trygg mat, sikre matforsyningen, opprettholde kulturlandskapet og samtidig bidra til bosetting og sysselsetting i hele landet. Landbruket spiller også en viktig rolle for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri. Målet er å opprettholde et levende landbruk over hele Norge. Virkemidler som skal stimulere til næringsutvikling er sentrale for å nå dette målet. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for den overordnede mål- og resultatstyringen av disse virkemidlene. I 2006 utgjorde landbruket 2,6 prosent av den totale sysselsettingen og 0,5 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP). Den jordbruksbaserte matvaresektoren har en samlet produksjonsverdi på 100 milliarder kroner, og jordbruket og matvareindustrien sysselsetter om lag 100 000 årsverk. I jordbruket er det om lag 63 000 årsverk (eksklusiv skog, tilleggsnæringer og bierverv) og en førstehånds produksjonsverdi på vel 20 milliarder kroner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 910.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:38.047622
MODIFIED 2013-10-12 05:00:51.165332+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:38.047622
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)