Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Et sentralt mål i arbeidsmarkedspolitikken er å skape et inkluderende arbeidsliv slik at færre personer faller permanent utenfor arbeidsmarkedet. I intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er dette målet konkretisert til å redusere sykefraværet, få flere med redusert arbeidsevne over i arbeid og øke den reelle pensjoneringsalderen. Arbeidslivssentrenes hovedoppgave er å veilede og bistå IA-virksomhetenes egen innsats for å realisere målene med IA-avtalen på sin arbeidsplass. Det finnes et arbeidslivssenter i hvert fylke. Virksomheter kan få tilskudd til tilrettelegging på arbeidsplassen for å unngå sykmelding eller legge til rette for at personer med nedsatt arbeidsevne kan være på jobb. For 2008 ble det bevilget 300 millioner kroner til tilretteleggingstilskudd. Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv, og om det er etablert en drift, samhandling og styring som sikrer høy resultatoppnåelse i arbeidslivssentrene og effekter av tilretteleggingstilskuddet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:34.348156
MODIFIED 2017-09-17 02:01:49.611449+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:34.348156
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)