Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Stortinget har gjennom mange år framhevet at de regionale helseforetakene skal ha en effektiv ressursutnyttelse og en god kostnadskontroll. De regionale helseforetakene hadde i perioden 2002–2008 et akkumulert underskudd på ca. 10 mrd. kroner sammenlignet med resultatkravet. Vedvarende underskudd bidrar til å redusere helseforetakenes økonomiske handlefrihet. Et underskudd fører til at en større del av inntektene må brukes på driften, og reduserer derfor de regionale helseforetakenes evne til å gjennomføre planlagte investeringer i bygg og medisinsk utstyr. Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for at helseforetakene kan gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse økonomistyringen i helseforetakene for å bidra til en bedre nasjonal kostnadskontroll i spesialisthelsetjenesten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:24.704170
MODIFIED 2017-10-31 00:00:29.732516+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:24.704170
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)