Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Vedtak som er fattet av Stortinget og regjeringen på bakgrunn av utilstrekkelig beslutningsgrunnlag, kan medføre at fastsatte mål ikke nås, og at tiltak får utilsiktede konsekvenser for berørte parter. En vesentlig forutsetning for å sikre et godt beslutningsgrunnlag er at det gjennomføres tilfredsstillende mål- og problemanalyser, at alternative virkemidler vurderes, og at konsekvenser er tilfredsstillende utredet før tiltak vedtas. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse om offentlige tiltak er tilstrekkelig utredet, og hva som eventuelt kan være årsaken til mangler. Undersøkelsen bygger på informasjon fra en dybdeundersøkelse av fem offentlige tiltak, en gjennomgang av 44 forskrifter, og data fra undersøkelser som forvaltningen selv har foretatt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-19 12:00:58.628551
MODIFIED 2018-01-10 22:00:25.976774+00:00
CREATED 2013-09-19 12:00:58.628551
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)