Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad myndighetene når målene med ordningen fritt sykehusvalg.

Retten til å velge sykehus ble innført på nasjonalt nivå da pasientrettighetsloven trådte i kraft i 2001. Retten til fritt sykehusvalg ble ansett for å være en av de viktigste rettighetene for å nå formålet i pasientrettighetsloven. Dette var å øke pasientenes mulighet til medbestemmelse, og å sikre befolkningen lik tilgang på helsetjenester. Ordningen med rett til fritt sykehusvalg skal bidra til å jevne ut de store forskjellene i ventetider mellom sykehusene. Ledig kapasitet i et sykehus i en del av landet kan gjennom ordningen fritt sykehusvalg utnyttes av pasienter fra andre landsdeler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 469.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:14:31.641994
MODIFIED 2013-02-14 18:11:40.639997
CREATED 2012-08-08 09:14:31.641994
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)