Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Regjeringen la våren 1994 fram St. meld. nr. 34 (1993–94) Om atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige nærområder. Siktemålet var i første omgang å gjøre en omfattende kartlegging av miljøkonsekvenser og finansieringsbehov. Dette arbeidet skulle resultere i en handlingsplan hvor det skulle gå fram hvilke tiltak som var mest kostnadseffektive med hensyn til å fjerne trusselen om radioaktiv forurensning av norske nærområder. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere resultatene av arbeidet med Handlingsplan for atomsaker og mulige årsaker til eventuell manglende måloppnåelse. Det framgår av St. meld. nr. 34 (1993–94) at det overordnede målet for norsk bistand til atomvirksomhet er å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet mot radioaktiv forurensning og forurensning fra kjemiske stridsmidler i Russland og andre øst-europeiske stater. Det er en målsetting for den norske innsatsen at den skal bidra til å sette samarbeidslandene i stand til selv å ta hånd om sine problemer, og at atomvirksomhet i våre nordlige nærområder må oppfylle krav nedfelt i internasjonale standarder og internasjonalt regelverk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 167.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:07.268208
MODIFIED 2013-02-14 18:12:05.217714
CREATED 2011-05-10 10:09:07.268208
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)