Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift har i mange år hatt lang saksbehandlingstid. Finansdepartementet og Skattedirektoratet har i flere år i tildelingsbrev og prioriteringsmeldinger uttalt at reduksjon av saksbehandlingstiden er en høyt prioritert oppgave. Undersøkelsen omhandler saksbehandlingstider for klager på vedtak fattet av fylkesskattekontorene vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift avgjort i 1998 og 1999. De fleste klagene har bakgrunn i avholdte bokettersyn. Formålet har vært å kartlegge saksbehandlingstider og å finne årsaker til hvorfor skatteetaten ikke har nådd de oppstilte resultatmålene på dette området. I denne sammenheng har Riksrevisjonen undersøkt samlet saksbehandlingstid for avsluttede klagesaker og for faser av saksbehandlingen ved fylkesskattekontorene, i Skattedirektoratet og i klagenemnda for merverdiavgift (klagenemnda). Videre har det vært undersøkt om det er variasjon i saksbehandlingstiden mellom fylkesskattekontorene, og om det er forskjeller med hensyn til prioritering av klagesaksbehandlingen. I tillegg har det blitt vurdert i hvilken grad kravet til service synes å være ivaretatt overfor de avgiftspliktige.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 212.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:07.700240
MODIFIED 2013-02-14 18:12:05.702826
CREATED 2011-05-10 10:09:07.700240
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)