Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Stortinget har i rammeperioden 1998–2001 bevilget 4 649,3 mill. kroner til kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Videre er det gjennom den nye rammeavtalen lagt opp til å bevilge 5 545 mill. kroner i perioden 2003–2006. For 2002 fantes det ikke noen rammeavtale. Dette året ble det bevilget 1 348,6 mill. kroner. Riksrevisjonen har undersøkt om den togproduksjonen som inngår i tilskuddet til statlige kjøp av persontransporttjenester gir de tilsiktede resultater, og om Samferdselsdepartementet ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger har en betryggende forvaltning av ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. I St. meld. nr. 39 (1996–97) ble det, innenfor den finansielle rammen for kjøpsordningen i perioden 1998–2001, lagt opp til at omfanget av togproduksjonen skulle videreføres. Planrammen satte krav til økt effektivitet, og i meldingen framgår det som en forutsetning fra statens side at togtilbudene som inngår i ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB, utføres mest mulig rasjonelt. Videre heter det at avtaleverket skulle gi incitamenter til kostnadseffektivitet, spesielt sett i forhold til NSBs rolle som eneaktør og eneste reelle selger av persontransporttjenester på jernbanenettet. De statlige kjøpene er regulert i tre avtaler mellom Samferdselsdepartementet og NSB. Avtaleverket avklarer ansvarsforholdene mellom Samferdselsdepartementet og NSB, fastsetter krav og forutsetninger for den aktuelle togproduksjonen og regulerer Samferdselsdepartementets oppfølging og kontrollgrunnlag i forhold til kjøpsavtalen. Bevilgninger til statlig kjøp av persontransporttjenester gis som tilskudd over post 70 i statsbudsjettet, og omfattes av bestemmelser om forvaltning av tilskuddsbevilgninger i Økonomireglement for staten og de funksjonelle krav til økonomiforvaltningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 244.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:00.141667
MODIFIED 2013-02-14 18:09:52.331949
CREATED 2011-05-10 10:09:00.141667
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)