Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Medisinske laboratorier og røntgeninstitutt inngår i spesialisthelsetjenesten, og i henhold til spesialisthelsetjenesteloven skal de regionale helseforetakene sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i helseregionen tilbys medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester. De regionale helseforetakene kan yte slike tjenester selv, eller de kan inngå avtale med andre tjenesteytere. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å klarlegge i hvilken grad forvaltningen av godkjenningsordningene og avtalene med private laboratorier og røntgeninstitutt bidrar til et tilgjengelig, likeverdig og kvalitativt godt tjenestetilbud som er tilpasset pasientenes behov og til god ressursutnyttelse. I tillegg skulle forvaltningsrevisjonen belyse hvilken styring og kontroll det er med virksomheten til laboratorie- og røntgenvirksomheter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 620.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:54.014799
MODIFIED 2013-02-14 18:08:28.913098
CREATED 2011-05-10 10:08:54.014799
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)