Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Hjelpestønad er en rettighetsbasert stønadsordning som skal gi økonomisk kompensasjon for særskilt tilsyn eller pleie på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Hjelpestønad er en skattefri ytelse, som i 1999 utgjorde 10 800 kroner pr. år for ordinær hjelpestønad (sats 1). For forhøyet hjelpestønad (sats 2–4), som bare gis til barn og unge under 18 år, utgjør satsene henholdsvis to, fire og seks ganger dette beløpet. Det har de siste ti årene vært en jevn økning i antallet hjelpestønadsmottakere blant barn og unge under 18 år, og i 1999 ble det utbetalt mer enn 500 mill. kroner i hjelpestønad til denne gruppen. Riksrevisjonen har undersøkt i hvilken utstrekning ulikheter i saksbehandlingspraksis, søkertilbøyelighet og eventuelt sykelighet, kan forklare variasjoner mellom fylkene i tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 315.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:06.407432
MODIFIED 2017-11-16 17:01:08.476109+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:06.407432
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)