Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Et sentralt mål for norsk bistand er å bidra til en forsvarlig forvaltning av jordas miljø og mangfold, jf. St. meld. nr. 51 (1991–92). Ifølge Stortingets behandling av St. meld. nr. 19 (1995–96) jf. Innst. S. nr. 229 (1995–96), ble det nedfelt fire temaer som den miljørettede bistanden skal konsentreres rundt: utvikling av bærekraftige produksjonssystemer, vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, redusert forurensing av jord, luft og vann, og kulturminnevern og forvaltning av naturmiljøets kulturelle verdier. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å undersøke integreringen av miljøhensyn i NORAD-finansierte bistandstiltak og hvilke resultater dette arbeidet kan vise til. Det har blitt foretatt en gjennomgang av 11 bistandstiltak i Tanzania og Sri Lanka under resultatområdene økonomisk og sosial utvikling. Videre er ODA-godkjent bistand1 for perioden 1998–2000 gjennomgått for å vise volum, tematisk og geografisk innretning på den miljørettede bistanden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 175.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:12:12.585543
MODIFIED 2013-02-14 18:11:38.674204
CREATED 2012-08-08 09:12:12.585543
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)