Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar

Riksrevisjonen har i ei årrekkje rapportert i Dokument 1 om manglande etterleving av innkjøpsregelverket. Manglande etterleving av regelverket kan blant anna føre til ineffektiv ressursutnytting og lite gjennomsiktig bruk av statlege midlar.

Formålet med undersøkinga er å analysere årsakene til at statlege verksemder ikkje følgjer regelverket for innkjøp. Det blir også undersøkt i kva grad leiinga i verksemdene og dei ansvarlege departementa passar på at regelverket blir følgt. I tillegg undersøkjer Riksrevisjonen korleis Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet følgjer opp det overordna ansvaret for innkjøpsregelverket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 505.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:16.443626
MODIFIED 2016-06-14 15:00:25.016176+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:16.443626
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)