Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Sidan omorganiseringa av Statens vegvesen i 2003, har drift og vedlikehald av vegnettet i stor grad vore konkurranseutsett gjennom drifts- og vedlikehaldskontraktar med funksjonsansvar (funksjonskontraktar). Per 31. desember 2008 var det i alt 105 funksjonskontraktar i drift, og total omsetning var i 2008 på 2,1 mrd. kroner. Stortinget har føresett at drifta av vegnettet skal være rettidig og utførast med riktig kvalitet. Tilsvarande understrekar Samferdselsdepartementet at det er viktig at den vegen trafikantane køyrer på, er sikker og held god standard. Målet med undersøkinga har vore å vurdere om drifts- og vedlikehaldsoppgåver blir styrte og utførte slik at omsynet til trafikktryggleik og framkomstforhold på vegnettet er sikra.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:34.550305
MODIFIED 2013-02-14 18:12:34.454507
CREATED 2011-05-10 10:08:34.550305
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)