Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Risiko knyttet til gassutslipp under vann

Denne rapporten oppsummerer et prosjekt Petroleumstilsynet gjennomførte i 2006 rettet mot gassutslipp under vann og risiko knyttet til slike hendelser. I særlig grad er arbeidet rettet mot selve utslippsscenariet; fra lekkasje/brudd på trykksatt rørledning på havbunnen, gassens strømning/spredning i vannmassene opp gjennom vannsøylen og etterfølgende spredning i luft over havflaten. Det er foretatt uavhengige beregninger for å undersøke i hvilken grad resultatene avviker fra hverandre. Det konkluderes med at avvikene er for store og at det bør arbeides videre for å avdekke de underliggende årsakene til ulikhetene.

Vedlagt er et paper som omhandler "Over vann" fra ESREAL 2013. Tittel på paper er "Subsea gas plumes and dispersion above sea"

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-28 13:00:54.877597
MODIFIED 2014-08-14 11:48:07.736513+00:00
CREATED 2013-11-28 13:00:54.877597
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)