Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet en forenklet samfunns- økonomisk analyse av farledstiltak i Farsund. Analysen er gjennomført innenfor Ramme- avtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Geir Solberg og Thomas Axelsen har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. En spesiell takk rettes til Petter Lindgren i ECON Management Consulting. Han har vært behjelpelig i prosessen med å forstå petroleumsaktiviteten i den sørlige delen av Nordsjøen. I prosjektet er det gjennomført befaring til Farsund med deltakelse fra flere lokale aktører (se vedlegg 1), og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen. Denne rapporten er en oppdatering av Vista-rapport 2015/13 med nye NTP-for- utsetninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-30 01:01:13.435432
MODIFIED 2020-01-30 01:01:13.459059
CREATED 2020-01-30 01:01:13.435432
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)