Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for transportsystemet i Bergensområdet

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

På oppdrag fra Statens vegvesen region vest har Econ Pöyry utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for regionpakke Bergen. I tillegg til referansealternativet (konsept 0) er fem transportkonsepter vurdert. Om en kun ser på prissatte effekter fremstår konsept 0, som innebærer fremskriving av dagens situasjon og køprising som virkemiddel, som det beste samfunnsøkonomiske alternativet. Det er fordi alle de fem alternative konseptene har lavere netto nytte enn konsept 0. Dette er ikke en endelig samfunnsøkonomisk konklusjon da dette resultatet må sammenstilles og sees i sammenheng med de ikke-prissatte effektene. Blant de fem alternativene har konsept 4 høyest prissatt netto prissatt nytteendring i forhold til konsept 0 på minus 5,1 milliarder 2010-kroner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-18 12:00:54.666051
MODIFIED 2014-08-14 11:47:12.658283+00:00
CREATED 2013-09-18 12:00:54.666051
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)