Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer

Midtveisevaluering av Store progammer. Et skandinavisk ekspertpanel har gjennomført en midtveisevaluering av Store programmer i Forskningsrådet. Evalueringen ble avsluttet i 2009. I 2004 ble sju store programmer opprettet: FUGE, HAVBRUK, PETROMAKS, RENERGI, NANOMAT, VERDIKT og NORKLIMA. Hensikten var å støtte opp om nasjonale forskningspolitiske prioriteringer, gi merverdi i forhold til ordinær programvirksomhet, ha gode rammebetingelser og være et sentralt virkemiddel for Divisjon for store satsinger med eierskap og medvirkning fra de andre divisjonene.

Evalueringens hovedkonklusjoner: Større bevilgninger og en videre tidshorisont har gitt de store programmene større fleksibilitet. Gode resultater er oppnådd når det gjelder oppbygging av forskningsmiljøer, internasjonalisering, rekruttering og formidling. Programmene har likevel ikke fått utnyttet sitt fulle potensiale blant annet på grunn av variasjoner i programmenes ressurstilgang, bakgrunn og komplekse målstruktur.

Dessuten dekkes bare nasjonale prioriteringer delvis gjennom de store programmene og nye overlappende virkemidler konkurrerer om de samme ressursene. Det er også en utfordring for Forskningsrådet å sikre alle ledd i verdikjeden når finansieringen til de store programmene kommer fra åtte departementer.

Panelets anbefalinger: Ekspertpanelet anbefaler å gi Divisjon for Store Satsinger et større og strategisk ansvar for de nasjonale prioriteringene og gi de store programmene en tydeligere rolle. Programstyrenes mandat og retningslinjer bør revideres for å bedre gjenspeile de ulike programmenes behov og utfordringer.

Panelet mener også at Forskningsrådet bør gis tilstrekkelig finansiering for å bøte på departementenes manglende koordinering. Slik kan Forskningsrådet sikre en helhetlig tilnærming til de nasjonale prioriteringene, inkludert de samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektivene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 759.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:35.478464
MODIFIED 2018-03-14 06:00:23.548295+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:35.478464
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)