Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sektorutredning for petroleumsvirksomhet : helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget om forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan) i 2013. Som en del av det faglige grunnlaget for en slik forvaltningsplan er det utarbeidet seks utredninger som omhandler menneskelig påvirkning og miljøkonsekvenser. Utredningene omhandler petroleumssektoren, fornybar energiproduksjon til havs, fiskeri og havbruk, skipstrafikk, land- og kystbasert aktivitet, samt klimaendring, havforsuring og langtransportert forurensning. Utredningene er utarbeidet på grunnlag at utredningsprogrammer, samt innspill og kommen-tarer som kom inn i løpet av en tre måneders høringsrunde. Endelige utredningsprogrammer ble lagt fram 4. februar 2011. Det presiseres at ”Sektorutredning petroleum” verken er en prosess for å starte åpning av nye områder, lukking av allerede åpnede områder, eller for å erstatte feltspesifikke konsekvens-utredninger av virksomheten etter petroleumsloven. Utredningsarbeidet representerer således ingen tradisjonell og lovpålagt konsekvensutredning etter petroleumsloven. Arbeidet med sektorutredningen er utført av en arbeidsgruppe ledet av Oljedirektoratet med deltakere fra andre fagmyndigheter. En rekke tematiske delutredninger er utarbeidet av ulike institusjoner/konsulenter og ligger til grunn for de faglige vurderingene i rapporten. Rapporten gir en oppsummering av petroleumsvirksomhet og dens aktiviteter i 2010 og 2030. Den beskriver utslipp med tilhørende miljøkonsekvenser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-07 13:00:42.533527
MODIFIED 2014-08-14 11:45:47.364729+00:00
CREATED 2013-01-07 13:00:42.533527
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)