Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs. De aktuelle havvindområdene skal kunne sammenlignes og rangeres av NVE. Kystverket skal vurdere områdene i forhold til skipstrafikk, navigasjon, sikkerhet og beredskap og vurdere konsekvensene for skipstrafikk ved eventuell etablering av havenergianlegg. I rapporten er det gitt en oversikt over de viktigste rammene for tilrettelegging for skipstrafikk, sjøsikkerhetstiltak og oljevernberedskap. Dagens skipstrafikk i områdene er beskrevet og vurdert ut fra AIS–registreringer (Automatic Identification System) og regional kunnskap om skipstrafikken. Kystverket har i vurderingen sett på trafikkregistreringer, andel skip over 5 000 bruttotonn, forhold knyttet til navigasjon og arrondering og forventet framtidig utvikling i områdene. Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av grenseverdier og konsekvenser, og gitt verdier 1-3 (liten – stor) for konsekvens innenfor hvert tema. På et overordnet nivå er dette grunnlag for en grov rangering av konsekvenser. I praksis er forhold knyttet til navigasjon og arrondering av områdene viktigst. Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til havenergianlegg, som for eksempel størrelse, utforming og plassering av turbiner. Det er usikkerhet knyttet til hvordan turbinblader i bevegelse kan påvirke kommunikasjons- og navigasjonsinstrumenter. Det er heller ikke etablert et regelverk for denne type installasjoner. For skipstrafikken vil det være viktig å få avklart og etablert regelverk i forhold til merking, kartfesting, sikkerhetssoner og eventuelt andre restriksjoner knyttet til havenergiområder. Skipstrafikken er internasjonal, og noen av områdene ligger utenfor territorialfarvannet. Det er derfor viktig at regelverk etableres både nasjonalt og internasjonalt. Etablering av havenergianlegg vil få konsekvenser for skipstrafikken i det aktuelle området. Hvordan skipstrafikk og havenergianlegg skal forholde seg til hverandre må avklares gjennom overordnet regelverksutvikling og konsekvensutredninger for det enkelte område.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-06 12:01:34.953633
MODIFIED 2017-10-23 06:01:14.491861+00:00
CREATED 2013-07-06 12:01:34.953633
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)