Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skjerming av uføres alderspensjon mot levealdersjustering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har i samarbeid med Actecan utredet ulike indikatorer for hvordan arbeidsføre tilpasser seg levealdersjusteringen av folketrygdens alderspensjon. Indikatorene skal utgjør en del av grunnlaget for å vurdere om de uføre bør skjermes mot levealdersjusteringen. Vi har også vurdert ulike skjermingsordninger, og hvilke økonomiske konsekvenser disse vil ha bl. a. for den enkelte og for staten. Analysene baserer seg på individbaserte registerdata fra Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), samt aggregerte data fra NAV for utviklingen i uføres og arbeidsføres alderspensjon. Vi har også fått benytte NAVs modell for beregning av pensjonsopptjening.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-06 01:02:39.233823
MODIFIED 2020-03-06 01:02:39.933451
CREATED 2020-03-06 01:02:39.233823
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)