Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter

Forsker Kristine von Simson fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) har undersøkt effekter av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråjobbing for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole, en sårbar gruppe i samfunnet. For det første har hun undersøkt om midlertidige jobber gjennom vikarbyrå kan være et springbrett til arbeidslivet for denne gruppen. Videre har hun sammenlignet effekten av vikarbyråjobbing med deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak. Analysene bygger på registerdata fra FD-trygd og utdanningsdata fra Nasjonal utdanningsdatabase (NUBD). Studien er en videreføring av en undersøkelse fra 2012. I denne undersøkelsen har von Simson snevret inn målgruppen til å kun omfatte registrert arbeidsledig ungdom, mens ungdom som ikke søker jobber eller ikke kan jobbe av helsemessige årsaker, er utelatt. I tillegg har hun også sett på retur til skolebenken som et eget utfall, på lik linje med arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 881.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:23:46.121161
MODIFIED 2017-01-19 12:23:46.131135
CREATED 2017-01-19 12:23:46.121161
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)