Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors : kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ble lansert som et av regjeringens viktigste satsninger for å bekjempe fattigdom, der hensikten er å gi nye muligheter til de som i dagens system er avhengige av økonomisk sosialhjelp. Programmet retter seg i hovedsak mot dem som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid, men som i et vanlig arbeidsmarked vil møte på utfordringer. Hver deltager i KVP får et individuelt tilpasset program, og prinsippet om individuell utforming vektlegges. Det er således åpnet for at frivillig arbeid kan inn gå som en komponent i et individuelt KVP, samtidig erfarer NAV at det i realiteten er få deltakere på KVP som har frivillig arbeid som en fast del av sitt individuelt tilrettelagte program. Deltakelse på aktiviteter og sosiale møteplasser i regi av Røde Kors er tenkt til å styrke det sosiale tilbudet til den enkelte deltaker, og således være et supplement til rene arbeids- og utdanningsrettede tiltak i KVP. Tettere samarbeid med en frivillig organisasjon som Røde Kors er tenkt til å føre til en forbedring av de individuelle KVP-programmene for målgruppen og muliggjøre en overgang fra sosialhjelp til deltakelse i arbeidslivet. For å få samarbeidet i gang, ble det iverksatt et pilotprosjekt over ett og et halvt år, som underveis ble forlenget til to år.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:17:51.785258
MODIFIED 2016-08-12 06:02:20.573910+00:00
CREATED 2012-10-18 17:17:51.785258
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)