Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter

Rapporten tilhører rapportseriene STEP report.

Denne rapporten er en evaluering av Statens Nærings- og distriktsutviklingfonds (SND) bedriftsrettede tiltak, og i rapporten vi vil behandle de følgende temaene: · SNDs målsettinger og virkemidler · Historisk utvikling av næringspolitikk i Norge, og etableringen av SND · Teoretiske og praktiske begrunnelser for SND som helhet SND-støttens utvikling og struktur, samt håndteringen av SNDs tapsfond · SND-støttens innvirkning og effekter på bedriftsnivå Evalueringen består av historiske og litteraturbaserte studier av SND, en analyse av SNDstøtten ved bruk av SNDs prosjektdatabaser, data fra en spørreundersøkelse med over 500 av SNDs engasjementsbedrifter, samt 50 dybdeintervjuer med ulike kundebedrifter. Spørreundersøkelsen og intervjuene fokuserer på innovasjonsaktiviteter og resultater i bedriftene, på hvilken måte SNDs prosjektstøtte har bidratt, bedriftenes vurderinger av SND og effektene av SNDs engasjement. Vi har gjort en benchmarking av disse engasjementsbedriftenes prestasjoner og yteevne opp mot nasjonale data. SND har to hovedmålsettinger, nemlig å fremme innovasjonsorientert næringsutvikling, samt å opptre som en næringspolitisk rådgiver for departementer og for myndighetene generelt. Vi mener at SND i all hovedsak har lyktes i å oppnå den første hovedmålsettingen, men mislyktes i forhold til den andre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-15 13:00:41.454606
MODIFIED 2014-08-14 11:42:28.235745+00:00
CREATED 2013-03-15 13:00:41.454606
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)