Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon : perioden med utbygging av E18 i nordre Vestfold og i dag

I etterkant av ras 25. desember 2006 i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold ble det iverksatt flere prosesser for å klarlegge årsaken til raset. I første omgang ble det nedsatt en uavhengig undersøkelsesgruppe med mandat å klarlegge årsakene til raset og foreslå forbedringer. Videre ble internrevisjonen i Vegdirektoratet bedt om å gjennomgå årsaksforholdene i saken. I etterkant av disse rapportene besluttet Samferdselsdepartementet å få gjennomført en ekstern gjennomgang og vurdering av Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon. Dette oppdraget ble gitt til Agenda Utvikling og Analyse AS. Deres hovedfunn var: •Statens vegvesens har i dag i hovedsak tilstrekkelige gode systemer for formidling av styringssignaler og rapportering av styringsinformasjon. Vi har påpekt at systemene ikke er tilstrekkelig utviklet når det gjelder rapportering om foretatt kontroll av kvalitet i utbyggingsprosjektene. Kravene til kvalitet er omfattende, men det foreligger ikke rutiner for systematisk rapportering til overordnet nivå om kvalitetskravene blir kontrollert. •Styrings- og rapporteringssystemene blir i stor grad etterlevd ved at rapporteringslinjer og rapporteringskrav følges. •Samlet sett synes det klart at ansvars- og rolledelingen mellom utbygging og produksjon ikke var tilstrekkelig klarlagt på det tidspunktet Hanekleivtunnelen ble bygd. Inntrykket er at Vegdirektoratet i for liten grad fulgte opp hvordan organisasjonsmodellen ble praktisert. Vegdirektoratet bidro selv til å skape uklarhet gjennom å pålegge forenklet byggherreoppfølging av etatens egenproduksjon uten å avklare hvordan dette innvirket på ansvarsfordelingen mellom utbygging og produksjon. •Utskillelsen av produksjon i 2003 medførte at uklarheter om roller og ansvar ikke lenger er tilstede i organisasjonen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 693.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-29 00:01:08.736680
MODIFIED 2015-10-16 08:19:58.812330+00:00
CREATED 2014-10-29 00:01:08.736680
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)